Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Brouwerij Het Zwarte Pad

Versie van 4-10-2020

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Brouwerij Het Zwarte Pad: zie onze contactgegevens onderaan deze pagina.
 2. Afnemer: degene die de opdracht verstrekt aan of een product afneemt van Brouwerij Het Zwarte Pad. Brouwerij Het Zwarte Pad is de leverancier die de opdracht aanvaard of een product levert.
 3. Leverancier: degene die opdracht aanvaard van of een product levert aan Brouwerij Het Zwarte Pad.
 4. schriftelijk: per brief of per e-mail.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, prijslijsten, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Brouwerij Het Zwarte Pad, tenzij hiervan schriftelijk door beide partijen van af is geweken.
 2. Elke afwijking, zoals bedoeld in lid 1, dient schriftelijk te zijn vastgelegd en door Brouwerij Het Zwarte Pad voor akkoord te zijn getekend.
 3. De afnemer of leverancier committeert zich aan en aanvaardt, zonder enig voorbehoud, deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen enkel geval tegen Brouwerij Het Zwarte Pad kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavige voorwaarden werden medegedeeld. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de afnemer of leverancier of derden, alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Brouwerij Het Zwarte Pad schriftelijk bevestigd worden.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en vermeld luiden de door Brouwerij Het Zwarte Pad gehanteerde prijzen in Euro’s.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door Brouwerij Het Zwarte Pad is aangegeven gelden alle opgegeven prijzen, exclusief verzendkosten en alle heffingen, belastingen en accijnzen, BTW, het statiegeld en voor zover van toepassing de vergoeding behandeling retouremballage en eventueel afzonderlijk gespecificeerde toeslagen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeenkomen, is Brouwerij Het Zwarte Pad te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen periodiek te wijzigen. Wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan de afnemer. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen oude prijzen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor rechtstreeks aan een afnemer te leveren goederen en/of te verrichten diensten de prijzen die op het tijdstip van levering respectievelijk verrichting van de dienst door Brouwerij Het Zwarte Pad worden gehanteerd.
 5. Enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen (al dan niet met terugwerkende kracht gewijzigd), koersverhoudingen, invoerrechten, accijnstarieven, stijgingen van de grondstof- en materiaalprijzen, productiekosten of valutawijzigingen, die zich na orderbevestiging maar voor levering voordoen, geven Brouwerij Het Zwarte Pad het recht, naar haar eigen keus een dienovereenkomstige hogere prijs in rekening te brengen dan wel de order te annuleren, zonder dat de afnemer ter zake enig recht op schadevergoeding heeft. Tevens is Brouwerij Het Zwarte Pad gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de afnemer door te berekenen.

Leveringen door Brouwerij Het Zwarte Pad

 1. Brouwerij Het Zwarte Pad zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Overeengekomen levertermijnen van Brouwerij Het Zwarte Pad zijn altijd indicatief en gelden nimmer als fatale termijn, tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. Brouwerij Het Zwarte Pad is vrij in de keuze van de wijze van vervoer van de af te leveren goederen.
 4. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Brouwerij Het Zwarte Pad behoudt zich het recht voor om orders te annuleren of producten niet of later te leveren als gevolg van beschikbaarheid van voorraden of het stopzetten van productie van producten. Brouwerij Het Zwarte Pad zal de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk berichten. De afnemer heeft in dat geval geen aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.
 5. Brouwerij Het Zwarte Pad is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen geschiedt de aflevering franco aan huis aan het met de afnemer overeengekomen afleveradres.
 7. Het risico gaat over op de afnemer op het moment van aflevering, zijnde het moment waarop de goederen los/laadgereed aangeboden worden aan de afnemer.
 8. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van de afnemer zijn niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschieden voor risico van de afnemer.
 9. Wanneer afnemer zorg draagt voor het vervoer, gaat het risico op de afnemer over op het moment van levering, hetgeen betekent dat inlading, verzending of vervoer en lossing geschieden voor risico van de afnemer.
 10. Brouwerij Het Zwarte Pad heeft te allen tijde het recht om de goederen af te leveren waarbij de betaling na de levering geschiedt.
 11. Brouwerij Het Zwarte Pad kan de afnemer ten allen tijde om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm verlangen, voorafgaand aan de levering.

Reclames/retouneren

 1. Voor zover is toegestaan onder dwingend recht verleent Brouwerij Het Zwarte Pad geen garanties ten aanzien van de door haar te leveren producten. De afnemer begrijpt en accepteert dat de producten die Brouwerij Het Zwarte Pad levert bederfelijke natuurproducten zijn die een beperkte houdbaarheid hebben.
 2. De afnemer is verplicht terstond na de inontvangstneming de geleverde producten, inclusief de verpakking, op eventuele direct zichtbare gebreken en/of beschadigingen en/of compleetheid te controleren.
 3. Reclames omtrent direct zichtbare gebreken dienen plaats te vinden binnen 1 werkdag na ontvangst van de producten onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 4. Reclames omtrent niet direct waarneembare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen 5 werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, schriftelijk te worden gemeld bij Brouwerij Het Zwarte Pad, waarna alle rechten van de afnemer ten aanzien van het gebrek jegens Brouwerij Het Zwarte Pad komen te vervallen.
 5. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit en hoeveelheid kunnen geen grond voor reclames opleveren. Brouwerij Het Zwarte Pad mag tot 10 % minder of meer van de gecontracteerde hoeveelheid leveren.
 6. In geval van een klacht is de afnemer verplicht de producten waarover hij klaagt, afgescheiden opgeslagen, ter beschikking van Brouwerij Het Zwarte Pad te houden. De afnemer is bovendien verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door Brouwerij Het Zwarte Pad of een door Brouwerij Het Zwarte Pad ingeschakelde derde te verlenen. Bij het gegrond verklaren van de klacht zijn de kosten van het onderzoek voor Brouwerij Het Zwarte Pad. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de afnemer.
 7. Een klacht geeft de afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Brouwerij Het Zwarte Pad niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te beroepen.
 8. Retournering van de producten is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwerij Het Zwarte Pad, onder nader door Brouwerij Het Zwarte Pad te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van Brouwerij Het Zwarte Pad geschiedt verzending, alsmede opslag van de producten voor rekening en risico van de afnemer.
 9. Indien een klacht, naar het oordeel van Brouwerij Het Zwarte Pad, terecht en binnen de daarvoor gestelde reclametermijnen wordt geuit, is Brouwerij Het Zwarte Pad uitsluitend verplicht tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde producten, dan wel de producten terug te nemen en de wederpartij te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is Brouwerij Het Zwarte Pad gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade.

Kwaliteit, klachten en gebreken ten aanzien van Brouwerij Het Zwarte Pad

 1. Door Brouwerij Het Zwarte Pad te leveren en geleverde goederen zijn vervaardigd volgens de normen van de HACCP. De soorten, afmetingen, aantallen enzovoorts worden geacht volgens de normale handelsgebruiken te zijn overeengekomen. Bij de vervaardiging, verpakking en etikettering worden de geldende wettelijke regels toegepast.
 2. De afnemer is gehouden de door Brouwerij Het Zwarte Pad geleverde bieren koel en donker te bewaren. Als de producten niet onder deze omstandigheden zijn bewaard, kan brouwerij Het Zwarte Pad geen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het bier.
 3. Brouwerij Het Zwarte Pad kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor ongewenste eigenschappen van het bier dat op aanwijzing van de afnemer gebrouwen is voor zover die eigenschappen redelijkerwijs zijn terug te voeren op de receptuur of andere methoden en technieken die door de afnemer zijn gewenst.
 4. Gegronde klachten van de afnemer welke tijdig doch binnen veertien dagen gemeld, zullen aanleiding geven tot herstel of vervanging van de geleverde diensten, goederen of de gebrekkige onderdelen hiervan, zonder dat Brouwerij Het Zwarte Pad tot schadevergoeding gehouden kan zijn.
 5. Brouwerij Het Zwarte Pad kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken en het herstel of vervanging hiervan indien de vermelde termijn, zonder ontvangst van bedoelde melding in het tweede lid, is verstreken.
 6. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de Brouwerij Het Zwarte Pad daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

Duur en beëindiging van overeenkomsten

 1. Brouwerij Het Zwarte Pad kan een overeenkomst met onmiddelijke ingang beëindigen indien afnemer of leverancier aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Brouwerij Het Zwarte Pad niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt met de overeenkomst.
 2. Brouwerij Het Zwarte Pad heeft het recht een overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien afnemer of leverancier in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De afnemer of leverancier heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Afnemer of leverancier kan niet zonder geldige reden de aangegane overeenkomst tussentijds eenzijdig beëindigen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan een afnemer geleverde producten blijven eigendom van Brouwerij Het Zwarte Pad tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of het tekortschieten in de nakoming van zo’n overeenkomst.
 2. Het is niet toegestaan dat de afnemer producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening vervreemd op het moment dat door de afnemer surséance van betaling is gevraagd of de afnemer in staat van faillissement is verklaard.
 3. Indien en zolang Brouwerij Het Zwarte Pad eigenaar van de producten is, zal de afnemer Brouwerij Het Zwarte Pad onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de producten. Bovendien zal de afnemer Brouwerij Het Zwarte Pad meedelen waar de producten, waarvan Brouwerij Het Zwarte Pad eigenaar is, zich bevinden.
 4. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal de afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder respectievelijk de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van Brouwerij Het Zwarte Pad. De afnemer staat er voor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.
 5. Producten waarop ten gunste van Brouwerij Het Zwarte Pad een eigendomsvoorbehoud rust, dienen door de afnemer steeds afgescheiden te worden bewaard van producten van derden en dienen door de afnemer zodanig te worden aangeduid of gemarkeerd dat de eigendom van Brouwerij Het Zwarte Pad te allen tijde eenvoudig kan worden vastgesteld.
 6. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Brouwerij Het Zwarte Pad rust, dienen steeds op eerste daartoe strekkend verzoek van Brouwerij Het Zwarte Pad aan haar ter beschikking te worden gesteld.
 7. Indien dezelfde soort producten geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij afnemer aanwezige producten geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

Intellectueel eigendom en geheimhouding

 1. Handelsmerken van Brouwerij Het Zwarte Pad mogen slechts met haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming gebruikt worden, uitsluitend ten behoeve van haar producten.
 2. Tekeningen en afbeeldingen, ook voorzover deze nog niet zijn gedeponeerd, zijn onder het auteursrecht toekomende aan Brouwerij Het Zwarte Pad begrepen en mogen niet zonder haar toestemming gebruikt worden.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten, ook voorzover deze nog niet zijn gedeponeerd, met betrekking tot producten, en de onderscheidingstekens daarvan, en met betrekking tot alles wat Brouwerij Het Zwarte Pad, al dan niet in opdracht van een afnemer, ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Brouwerij Het Zwarte Pad. Dit geldt ook voor recepten en ontwikkelde etiketten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Leveranciers van Brouwerij Het Zwarte Pad dienen te waarborgen dat zij beschikken over alle auteurs en andere rechten betreffende de geleverde producten en/of diensten aan Brouwerij Het Zwarte Pad en dienen te waarborgen dat Brouwerij Het Zwarte Pad nooit op enige wijze op de door hen geleverde producten en/of diensten kan worden aangesproken of aansprakelijk kan worden gesteld.
 5. Alle door Brouwerij Het Zwarte Pad aan een afnemer of leverancier verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de producten en diensten van Brouwerij Het Zwarte Pad alsmede verstrekte documentatie, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De afnemer of leverancier zal deze informatie te allen tijde:
 6. strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij de afnemer of leverancier hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;
 7. slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct bij aflevering over op de afnemer.
 2. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Brouwerij Het Zwarte Pad en behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is Brouwerij Het Zwarte Pad nimmer aansprakelijk voor enige schade van de afnemer. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien en voorzover, ondanks het hierboven gestelde op Brouwerij Het Zwarte Pad enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is de aansprakelijkheid van Brouwerij Het Zwarte Pad beperkt tot de orderwaarde van de geleverde producten die hebben geleid tot het ontstaan van de schade met dien verstande dat Brouwerij Het Zwarte Pad hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal EUR 1.000,= per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval.
 4. Tenzij de schade een direct gevolg is van grove schuld of opzet van Brouwerij Het Zwarte Pad zal de afnemer Brouwerij Het Zwarte Pad vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de geleverde producten en zal hij Brouwerij Het Zwarte Pad alle schade vergoeden die Brouwerij Het Zwarte Pad lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien deze niet binnen 1 jaar na levering van de producten schriftelijk bij Brouwerij Het Zwarte Pad is ingediend.
 6. Brouwerij Het Zwarte Pad is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen of niet tijdig nakomen van een verplichting voortvloeiend uit een overeenkomst indien dit wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan stakingen, belemmerende overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, werkstaking, brand, machinebreuk, boycots, sancties, oorlog of oorlogsgevaren en te late levering door toeleveranciers en omstandigheden die niet voor rekening en risico van Brouwerij Het Zwarte Pad komen.
 7. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft voortgeduurd, hebben zowel Brouwerij Het Zwarte Pad als de afnemer of leverancier het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. De afnemer of leverancier is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

Annulering

 1. Annulering van een order door de afnemer is in beginsel niet mogelijk. Indien de afnemer een order niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan Brouwerij Het Zwarte Pad alle met het oog op de uitvoering van de order redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van Brouwerij Het Zwarte Pad op vergoeding wegens winstderving en overige schade. Voorts is de afnemer gehouden de uit de annulering voortvloeiende kosten te vergoeden.
 2. Door de afnemer zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 25% van de hoofdsom, te vermeerderen met BTW.

Betaling

 1. De betaling van elk gefactureerd bedrag, belasting inbegrepen, dient per omgaande maar echter uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van Brouwerij Het Zwarte Pad zonder kosten voor Brouwerij Het Zwarte Pad. Ieder recht op verrekening door de afnemer is uitgesloten.
 2. Eventuele geschillen tussen afnemer en Brouwerij Het Zwarte Pad over kwaliteit of uit anderen hoofde door afnemer ingediende reclames geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten, tenzij en voor zover de tekortkoming zulks rechtvaardigt.
 3. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 8 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Brouwerij Het Zwarte Pad te worden ingediend. Na afloop van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de wederpartij haar rechten ter zake verwerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 4. Bij wanbetaling wordt na de vervaldatum een herinnering verstuurd.
 5. Brouwerij Het Zwarte Pad kan zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhogen met een wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum.
 6. Brouwerij Het Zwarte Pad is bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de afnemer op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Brouwerij Het Zwarte Pad nakoming en/of schadevergoeding van de afnemer te vorderen.
 7. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke, proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer.

Overmacht

 1. De afnemer zal Brouwerij Het Zwarte Pad niet aansprakelijk stellen indien en voor zover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alsook storingen van technische aard die niet onder de controle vallen van Brouwerij Het Zwarte Pad .
 3. Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Brouwerij Het Zwarte Pad steeds het recht om haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Brouwerij Het Zwarte Pad in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is Brouwerij Het Zwarte Pad behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Brouwerij Het Zwarte Pad en afnemer of leverancier is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen afnemer of leverancier en Brouwerij Het Zwarte Pad zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
 3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Brouwerij Het Zwarte Pad en afnemer of leverancier in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 4. De Algemene Voorwaarden van Brouwerij Het Zwarte Pad zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Specifieke bepalingen ten aanzien van consumentenkoop

 1. Deze bepalingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer een afnemer een natuurlijk persoon is, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (consumenten). Voorgaande bepalingen blijven van toepassing, zover er geen wet- en regelgeving bestaat die zich daartegen verzet. Indien de volgende bepalingen strijdig zijn met eerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, dan zijn de onderstaande bepalingen van toepassing.
 2. Bij internetverkoop hebben consumenten wettelijk recht op bedenktijd van 14 dagen. Voor tastbare producten loopt de 14 dagen bedenktijd vanaf de datum waarop de consument het product ontvangt.
 3. Consumenten mogen de koop of het contract ongedaan maken tot het eind van de 14e dag. Valt die 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan eindigt de bedenktijd pas op de eerstvolgende werkdag.
 4. Consumenten moeten binnen de bedenktijd Brouwerij Het Zwarte Pad informeren als ze van de koop of het contract af willen. Consumenten zijn ook op tijd als de mededeling ons pas bereikt na afloop van de bedenktijd, mits de consument de mededeling in de bedenktijd heeft verstuurd.
 5. Om de koop ongedaan te maken, kunnen consumenten gebruik maken van het Modelformulier voor ontbinding / herroeping. Consumenten mogen ook een andere manieren kiezen, zolang maar duidelijk is dat de consument de koop of het contract ongedaan wil maken. Bijvoorbeeld per mail, met een brief of telefonisch. Onze gegevens vindt de consument onderaan deze pagina.
 6. Na het ongedaan maken van de koop heeft de consument nog eens 14 dagen om het product terug te sturen (retourtermijn). Consumenten zijn ook op tijd als het product ons pas bereikt na afloop van retourtermijn, mits de consument het product in de retourtermijn heeft verstuurd. De gegevens voor een retourzending vindt de consument onderaan deze pagina. Eventuele kosten voor het retour zenden, zijn voor de rekening van de consument.
 7. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering, als ze in de bedenktijd iets met het product heeft gedaan dat niet nodig is om het te kunnen beoordelen.
 8. Een consument krijgt alles terugbetaalt wat zij ons heeft betaald om het product geleverd te krijgen. Dus ook bezorgkosten en eventuele andere kosten, bijvoorbeeld administratiekosten. Brouwerij het Zwarte Pad betaalt binnen 14 dagen het bedrag terug nadat de consument de koop ongedaan heeft gemaakt. Wij betalen terug op dezelfde manier als de consument ons heeft betaald. Indien noodzakelijk, mag Brouwerij Het Zwarte Pad de consument op een andere manier terugbetalen, als de consument daarmee instemt. Wij rekenen daarvoor geen extra kosten.
 9. Brouwerij Het Zwarte Pad mag wachten met terugbetalen totdat wij het product terug hebben, of totdat de consument bewijst dat hij het heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk tijdstip eerst valt.
 10. Consumenten kunnen een klacht indienen via Online geschillenbeslechting.