Dit zijn de algemene voorwaarden van Brouwerij Het Zwarte Pad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer <…>. Deze algemene voorwaarden (1-1-2019) zijn van toepassing op alle leveringen van Brouwerij Het Zwarte Pad.

 1. Wij zijn niet aansprakelijk op taalfouten..
 2. transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?)
 3. levertijd (overmacht)
 4. betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente)
 5. eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling)
 6. garantie (zo ja, onder welke voorwaarde)
 7. afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage)
 8. aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding)

Artikel 1 – Definities

 1. de Brouwerij: Brouwerij Het Zwarte Pad V.O.F.
 2. klant: partij die goederen of diensten afneemt van de Brouwerij
 3. leverancier: partij die goederen of diensten levert aan de Brouwerij

Artikel 2 – Offerte en prijzen

 1. Gemaakte offertes door de Brouwerij zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 2. De Brouwerij is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk aan de Brouwerij wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Prijzen van de Brouwerij kunnen wijzigen bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor de Brouwerij van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 3 – Transport en levering

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van de klant, ook indien het vervoer door de Brouwerij en/of voor de Brouwerij haar rekening mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan klant om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom

Artikel 5 – Betaling

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 7 – Garantie

 1. Producten van de Brouwerij worden geleverd zonder recht van retour, behoudens hetgeen in dit artikel is opgenomen.
 2. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door de Brouwerij geleverde producten, dan zal zij de betrokken producten geheel danwel gedeeltelijk vervangen danwel een redelijke prijsreductie toepassen danwel de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van de Brouwerij. Deze garantie geldt tot de uiterste gebruiksdatum danwel houdbaarheidsdatum.

Artikel 8 – Afwikkeling van geschillen

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. De Brouwerij kan op geen enkele wijze door klant of leverancier aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door de Brouwerij geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van de Brouwerij zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan de klant in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 10 – Slotbepalingen

 1. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De Brouwerij zal met de wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.